Naar de tekst van de nhg-standaard Behandeling oorzakelijke factoren naar de tekst van de nhg-standaard Beperk medicatie tot het noodzakelijke minimum en vermijd combinaties uit dezelfde medicijngroep. Voor behandeling van somatische oorzaken zie de betreffende nhg-standaarden. Regel adequate zorg en veiligheid naar de tekst van de nhg-standaard Stel én van de betrokken hulpverleners aan als coördinator en aanspreekpunt. Noteer de gemaakte afspraken in een toegankelijk zorgdossier. Consulteer zo nodig een deskundige op het gebied van ouderenzorg of palliatieve zorg. Ondersteun de adviezen met schriftelijk materiaal (zie ). Medicamenteuze behandeling van symptomen van delier naar de tekst van de nhg-standaard overweeg symptoombehandeling alleen bij hevige motorische onrust, angst en/of hallucinaties.

delier verschijnselen vermoeden overmatig alcoholgebruik dipslide of urinesediment; op indicatie: gericht aanvullend onderzoek. De uitgebreidheid van het onderzoek hangt in belangrijke mate af van het premorbide functioneren en de levensverwachting van de patiënt. Evaluatie naar de tekst van de nhg-standaard Stel de diagnose delier bij aanwezigheid van de drie kenmerken genoemd onder Begrippen. Aanwijzingen dat de stoornis wordt veroorzaakt door een of meer lichamelijke ziekten, geneesmiddelenintoxicaties of onttrekking van medicatie of alcohol, ondersteunen de diagnose. Differentieeldiagnostiek: vooral depressie, psychose en probleemgedrag bij dementie.

Benader de patiënt rustig en empathisch; stel uzelf voor en leg uit wat u komt doen; spreek in korte, duidelijke zinnen; bestrijd angst door (open) te vragen naar de reden van de angst. Vraag de patiënt naar actuele lichamelijke klachten met korte, gesloten vragen. Verzamel aanvullende gegevens (zoals symptoomfluctuaties over de dag) via naasten. Anamnese en heteroanamnese, naar de tekst van de nhg-standaard. Vraag voor het stellen van de diagnose delier naar: aard van de verschijnselen: zie kenmerken delier onder. Begrippen ; begin en beloop, fluctuatie van symptomen over de dag (aanwezigheid en ernst). Vraag voor het opsporen van onderliggende oorzaken naar: verschijnselen van een infectie (koorts, hoesten, dyspneu, mictieklachten reeds aanwezige neurologische, cardiale, respiratoire, metabole, endocriene aandoeningen; insufficiënte voeding en vochtinname; medicatie en zelfzorgmiddelen: type en dosering, recente wijzigingen (start, dosisverandering, staken medicatie therapietrouw; beoordeel de medicatie desgewenst. Lichamelijk onderzoek, naar de tekst van de nhg-standaard. Verricht uitgebreid lichamelijk onderzoek, gericht op opsporing van onderliggende oorzaken: algemene indruk, tekenen van hypoxie, hydratietoestand; lichaamstemperatuur, bloeddruk, polsfrequentie, auscultatie hart en longen; buikonderzoek (wees alert op een overvulde blaas; katheteriseer eventueel neurologische uitvalsverschijnselen; aanwijzingen voor uitwendig letsel, groot fractuur en factoren die pijn luxeren. Aanvullend onderzoek, naar de tekst van de nhg-standaard.

delier verschijnselen

Delier - btsg beweging in free Ouderenzorg


Delier nhg, overslaan en naar de algemene inhoud gaan. U bent hier, home, cluster:. Psychische problemen, status: Actueel - 2014. SamenvattingskaartM77, inhoudsopgave, delier M77 (april 2014 de nhg-standaard Delier geeft richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van het delier bij ouderen en in de palliatieve fase. Een hair delier kan zich presenteren met: motorische onrust, agitatie, mentale rusteloosheid (hyperactieve vorm bewegingsarmoede, verminderde aandacht voor / interactie met omgeving, apathie (hypoactieve vorm, stil delier afwisselend hyper- en hypoactief (gemengde vorm). Naar de tekst van de nhg-standaard. Een delier kenmerkt zich door: een aandachts- en bewustzijnsstoornis; acuut begin (in uren tot dagen) en over de dag fluctuerende ernst van de symptomen; verandering in cognitie of waarnemingsstoornis (hallucinaties soms ook (paranoïde) wanen. De stoornis wordt veroorzaakt door een of meer lichamelijke ziekten, geneesmiddelenintoxicaties of onttrekking van medicatie of alcohol.

Delier (acute verwardheid) - erasmus MC: Patiëntenzorg


Wij zetten ze voor je op een rij. Delirium of delier is een bewustzijnsverandering die meestal snel ontstaat (binnen enkele uren tot dagen) en zich in sterk wisselende mate kan voordoen. Ze noemen het: een tijdbom in je buik? Per jaar overkomt dat duizend, vooral oudere mannen. Voordat een delier optreedt zijn er vaak al aanwijzingen voor een verstoring van het bewustzijn. De meest voorkomende bijwerkingen van het middel zijn extrapiramidale verschijnselen zoals. Een delier is een toestand van verwardheid, die in korte tijd ontstaat.

delier verschijnselen

Vermeld een doorgemaakt delier duidelijk in het dossier en bij ziekenhuisopnames. Klik om te vergroten.

Of u nu op zoek bent krullen naar de verschijnselen van een burn-out, griep verschijnselen of de verschijnselen van een longontsteking. Aard van de verschijnselen : zie kenmerken delier onder Begrippen; begin en beloop, fluctuatie van symptomen over de dag (aanwezigheid en ernst). Een delier ontstaat vrij plotseling, vaak binnen enkele uren tot dagen. De verschijnselen wisselen in ernst over de dag. S avonds en s nachts verergeren ze meestal. Sommige overgangsverschijnselen zijn algemeen bekend, maar zijn ook een aantal kussensloop minder bekende verschijnselen.

20, hair, color Ideas: Platinum Blonde


Specifieke aandachtspunten bij een delier in de palliatieve fase naar de tekst van de nhg-standaard Bij delier na verhoging morfinedosering: dosering verlagen of opioïdrotatie (fentanyl morfine). Bij herstart onttrokken middel zoals benzodiazepine, nicotinepleister. Zo nodig dosering haloperidol ophogen tot maximaal 20 mg/24 uur, zonder beperking gebruiksduur; eventueel in combinatie met lorazepam 1 tot 2 mg, zo nodig elke 6 uur; bij slikproblemen sublinguaal of parenteraal. Consulteer zo nodig een consulent palliatieve zorg en overweeg verzorging in een hospice. Naar de tekst van de nhg-standaard Controles naar de tekst van de nhg-standaard Controleer eerste dagen dagelijks op: beloop symptomen delier; beloop van onderliggende ziekte; complicaties (ondervoeding, dehydratie, vallen, urineretentie, decubitus, contracturen). Evalueer belasting mantelzorgers en (noodzaak van) aanvullende zorg.

Pas de behandeling aan of verricht alsnog nadere diagnostiek indien het delier niet opklaart. Maak duidelijke afspraken met verzorgers (volgende bezoek, contact opnemen bij verslechtering toestand) en zorg voor een goede overdracht naar de huisartsenpost. Consultatie en verwijzing naar de tekst van de nhg-standaard Bij onvoldoende onderzoeks-, behandel- en verzorgingsmogelijkheden of veiligheid. Bij onvoldoende behandeleffect of noodzaak medicamenteuze behandeling 1 week. Bij patiënten met de ziekte van Parkinson of Lewy body-dementie. Overdracht na ontslag uit het ziekenhuis bij persisterende symptomen van delier naar de tekst van de nhg-standaard overleg ter voorbereiding op ontslag met behandelend specialist (afbouwschema deliermedicatie, niet-medicamenteuze maatregelen, informatieverstrekking) en stem af met patiënt, mantelzorger en thuiszorg. Nazorg en recidiefpreventie naar de tekst van de nhg-standaard bied patiënt en mantelzorgers aan het doorgemaakte delier te bespreken, met aandacht voor oorzaak, symptomen en emoties die het oproept; adviseer direct contact op te nemen bij vergelijkbare symptomen. Richt de zorg op beperking van risicofactoren en wees alert op een recidief bij een volgende ziekte-episode.

10 Tips om Zwanger te worden na de Anticonceptie

Voor behandeling van somatische oorzaken zie de betreffende nhg-standaarden. Regel adequate zorg en veiligheid naar de tekst van de nhg-standaard Stel én van de betrokken hulpverleners aan als coördinator en aanspreekpunt. Noteer de gemaakte afspraken in een toegankelijk zorgdossier. Consulteer zo nodig een deskundige op het gebied van ouderenzorg of ooit palliatieve zorg. Ondersteun de adviezen met schriftelijk materiaal (zie ). Medicamenteuze behandeling van symptomen van delier naar de tekst van de nhg-standaard overweeg symptoombehandeling alleen bij hevige motorische onrust, angst en/of hallucinaties. 1e keus haloperidol (maximaal 1 week) in laagste effectieve dosering; alleen bij blijvende onrust in combinatie met lorazepam (zie stroomschema). Bij de ziekte van Parkinson, lewy koop body-dementie: geen haldol; overleg met specialist; Bij alcoholonttrekkingsdelier: lorazepam 1 tot 2 mg/2 uur oraal of parenteraal, op korte termijn aangevuld met vitamine B1-suppletie.

delier verschijnselen

11 Onmisbare make up tips voor de rijpere huid - im makeup

Verricht uitgebreid lichamelijk onderzoek, gericht op opsporing van onderliggende oorzaken: algemene indruk, tekenen van hypoxie, hydratietoestand; lichaamstemperatuur, bloeddruk, polsfrequentie, auscultatie hart en longen; buikonderzoek (wees alert op een overvulde blaas; katheteriseer eventueel neurologische uitvalsverschijnselen; aanwijzingen voor uitwendig letsel, fractuur en factoren die pijn luxeren. Aanvullend onderzoek, naar de tekst van de nhg-standaard. Onderzoek direct aan het bed: glucosespiegel, nitriettest, zuurstofsaturatie (bij dyspneu). Breid dit, bij onvoldoende verklaring ontharingscreme voor het delier, uit met: bse of crp, hb, Ht, leukocyten, tsh; creatinine (egfr-schatting natrium, kalium, calcium (bij bedlegerige patiënten en botmetastasen alat, γ-gt (versterking vermoeden overmatig alcoholgebruik dipslide of urinesediment; op indicatie: gericht aanvullend onderzoek. De uitgebreidheid van het onderzoek hangt in belangrijke mate af van het premorbide functioneren en de levensverwachting van de patiënt. Evaluatie naar de tekst van de nhg-standaard Stel de diagnose delier bij aanwezigheid van de drie kenmerken genoemd onder Begrippen. Aanwijzingen dat de stoornis wordt veroorzaakt door een of meer lichamelijke ziekten, geneesmiddelenintoxicaties of onttrekking van medicatie of alcohol, ondersteunen de diagnose. Differentieeldiagnostiek: vooral depressie, psychose en probleemgedrag bij dementie. Naar de tekst van de nhg-standaard Behandeling oorzakelijke factoren naar de tekst van de nhg-standaard Beperk medicatie tot het noodzakelijke minimum en vermijd combinaties uit dezelfde medicijngroep.

De stoornis wordt veroorzaakt door een of meer lichamelijke ziekten, geneesmiddelenintoxicaties of onttrekking van medicatie of alcohol. Benader de patiënt rustig en empathisch; stel uzelf voor en leg uit wat u komt doen; spreek in korte, duidelijke zinnen; bestrijd angst door (open) te vragen naar de reden van de angst. Vraag haar de patiënt naar actuele lichamelijke klachten met korte, gesloten vragen. Verzamel aanvullende gegevens (zoals symptoomfluctuaties over de dag) via naasten. Anamnese en heteroanamnese, naar de tekst van de nhg-standaard. Vraag voor het stellen van de diagnose delier naar: aard van de verschijnselen: zie kenmerken delier onder. Begrippen ; begin en beloop, fluctuatie van symptomen over de dag (aanwezigheid en ernst). Vraag voor het opsporen van onderliggende oorzaken naar: verschijnselen van een infectie (koorts, hoesten, dyspneu, mictieklachten reeds aanwezige neurologische, cardiale, respiratoire, metabole, endocriene aandoeningen; insufficiënte voeding en vochtinname; medicatie en zelfzorgmiddelen: type en dosering, recente wijzigingen (start, dosisverandering, staken medicatie therapietrouw; beoordeel de medicatie desgewenst. Lichamelijk onderzoek, naar de tekst van de nhg-standaard.

20 Highlighted Bob hairstyles bob hairstyles 2017

Delier nhg, overslaan en naar de algemene inhoud gaan. U before bent hier, home, cluster:. Psychische problemen, status: Actueel - 2014. SamenvattingskaartM77, inhoudsopgave, delier M77 (april 2014 de nhg-standaard Delier geeft richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van het delier bij ouderen en in de palliatieve fase. Een delier kan zich presenteren met: motorische onrust, agitatie, mentale rusteloosheid (hyperactieve vorm bewegingsarmoede, verminderde aandacht voor / interactie met omgeving, apathie (hypoactieve vorm, stil delier afwisselend hyper- en hypoactief (gemengde vorm). Naar de tekst van de nhg-standaard. Een delier kenmerkt zich door: een aandachts- en bewustzijnsstoornis; acuut begin (in uren tot dagen) en over de dag fluctuerende ernst van de symptomen; verandering in cognitie of waarnemingsstoornis (hallucinaties soms ook (paranoïde) wanen.

Delier verschijnselen
Rated 4/5 based on 790 reviews